Regulamin

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 zwanego dalej RODO informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych jest firma PPHU „Stol-Pes” Piotr Peska z siedzibą w Pabianicach, ul. Mariańska 4 , adres e-mail:biuro@stolpes.pl
2. Celem zbierania danych jest obsługa zapytań, ofert, sprzedaż i serwis produktów i usług Administratora.
3. Państwa dane Administrator przetwarza:
• W celu wysłania na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym informacji handlowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
• W celu zawarcia umowy na usługę na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa art. 6ust. 1 lit. b RODO).
• Do wypełnienia zobowiązań umownych lub wykonania usługi (podstawa art.6 ust. 1 lit. b RODO).
• W celu wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych (podstawa art. 6 ust. 1 c RODO)
• W celu obsługi zgłoszeń które do nas Państwo kierujecie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. b i f RODO).
• W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celów.
6. Podane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim (z wyjątkiem instytucji upoważnionych z mocy prawa).
7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Państwa dane są przechowywane przez okres:
• Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych.
• do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.